با محصولات نانو تفاوت را احساس كنيد - شركت نانو پاسارگاد آریا
سازندگان
  • اگزوز نانو
  • ایزوگام نانو
  • جعبه های مقوایی نانو
  • خوراک نانو
  • دستمال  نانو
  • فرش نانو

نانو کود بیو ارگانیک

نانو کود بیو ارگانیک
نانو کود بیو ارگانیک
0 تومان با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
مقدار: 20000 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

نانو کود بیو ارگانیک

هر کیلو 3000 تومان

پاکت های 25 کیلویی

نانو کود بیو ارگانیک: )در بسته بندی های 25 کیلوگرمی(
نانوکامپوزیت بیوارگانیک)اختصارا بیوارگانیک خوانده می شود( یک کود سالم و قدرتمند است که همه مشخصه
های کود بیو-ارگانیک برخوردار است. کودهای سالم معمولا یا از گروه ارگانیک)آلی( یا به صورت بیولوژی
هستند. هرکدام از این گروه ها ویژگی های خاص خود را دارند. کودهای آلی عمدتا با هدف افزایش حاصلخیزی
خاک و بهبود جذب عناصر مورد استفاده قرار می گیرند. کودهای بیولوژی عمدتا با هدف تغذیه گیاه به با استفاده
از عوامل بیولوژی مانند باکتری ها، قارچ ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. کود بیوارگانیک بیوزر یک
ترکیب قدرتمند از عوامل آلی و بیولوژی است که با نانوکلات های ریزمغذی غنی سازی شده است. بخش های
آلی ، بیولوژیکی و ریزمغذی در این کود به گونه ای ترکیب شده است که بیشترین کارآئی را در اکوسیستم زراعی
از نظر حاصلخیزی خاک و تامین نیازهای غذائی گیاه ایجاد میکند. بخش بیولوژی این کود با بهره گیری از انواع
باکتریها بخش مهمی از نیاز گیاه را به ازت و فسفات فراهم می کند. در ذیل اجزای کود معرفی می گردد.
الف- بخش ارگانیک:
این بخش حاوی سه گروه مهم ازعوامل ارگانیکی شامل 1- مواد هیومیک که خود از اجزاء
- تشکیل دهنده دیگری تشکیل شده است 2- ورمی کمپوست )توضیحات به شرح ذیل ( 3
ترکیبات آلی حاوی اسیدهای آمینه
ب- بخش بیولوژی:
این بخش شامل میکروارگانیسم های مورد استفاده شامل باکتریهای تثبیت کننده همزیست و غیرهمزیست ازت از
جنس ریزوبیوم، ازتوباکترو آزوسپریلیوم، باکتری های حاوی آنزیم OPH که قادر به تجزیه و تبدیل باقیمانده سموم
فسفره به فسفر قابل جذب می باشند
توصیف اجزای نانوکامپوزیت بیوارگانیک:
کودهای حاوی مواد هیومیکی ) Humic substances :)
مواد هیومیکی ) Humic substances ( جزو مواد آلی محسوب می شوند. مواد آلی موادی هستند که بر
خلاف مواد شیمیایی )مانند سموم و کودهای شیمیایی( ساخته دست بشر نیستند و بصورت طبیعی در محیط زیستی
پیرامون ما وجود دارند. مواد آلی موادی هستند که دارای درصد بالایی از عنصر کربن ) C ( هستند و هر چه خاک
حاصلخیزتر باشد درصد مواد آلی یا درصد کربن آلی در آن بالاتر است. مواد هیومیکی شامل اسیدهای هیومیک
( Humic acids (، اسیدهای فولویک ) Fulvic acids (، هیوماتها ) Humate (، هیومین ) Humin ( و
هوموس ) Humus ( هستند. مواد هیومیکی نقش اساسی در حاصلخیزی، شادابی و قدرت و همچنین تغذیه هر
گیاهی دارند. خاکهای مرغوب و حاصلخیز دارای مقادیر متنابهی از هیومین، اسیدهای هیومیک و اسیدهای
فولویک هستند در اینچنین خاکهایی گیاهان در مقایسه با خاکهای فقیر)خاکهایی که دارای مواد آلی ناچیز(
بازدهی بسیار بیشتری دارند. مطالعات مختلف نشان داده اند که جذب بسیاری از کودهای کشاورزی به ویژه
کودهای ماکرو ) N, P, K ( در حضور مواد هیومیکی تشدید می شود و عکس این مطلب هم صادق است نتیجه
اینکه در شرایط خاک در ایران راندمان جذب کودها بویژه کودهای ماکرو پایین است به این دلیل که مقدار مواد
هیومیکی در خاک بسیار ناچیز است. بررسی ها نشان داده اند که در خاکهای اسیدی ) PH پایین( فولویک اسید و
در خاکهای بازی ) pH بالا( هیومیک اسید و هیومین فراونتر هستند.
هوموس ) Humus (: هوموس ماده ای قهوه ای مایل به سیاه و مرکب از مواد کربنی پیچیده است. هوموس
تشکیل شده از مواد غیر هیومیکی و مواد هیومیکی. مواد غیر هیومیکی هوموس شامل هیدراتهای کربن، چربی،
موم، پپتیدها، اسیدهای آمینه و پروتویین ها می شوند و مواد هیومیکی بیشتر شامل اسیدهای آلی هستند. بیشتر مواد
غیرهیومیکی هوموس سریعا توسط میکروارگانیسم های خاک تجزیه می شوند. برعکس قسمت هیومیکی هوموس
بتدریج در خاک تجزیه می شود و در مقایسه با عناصر معدنی یا مواد معدنی، هوموس موجود درخاک بسیار
پایدارتر است و ممکن است تا چند صد سال در خاک دام داشته باشد.
مواد هیومیکی ) Humic substance (: مواد هیومیکی از ترکیب هوموس ) Humus ( به اضافه برخی از
ترکیبات مولکولی با وزن بالا تشکیل شده است. ماده هیومیکی قهوه ای تا سیاه پررنگ است. هر چه مواد هیومیکی
خاک بیشتر باشد نفوذپذیری، ظرفیت نگهداری آب و همچنین تبادل آنیونی و کاتیونی خاک بالاتر می رود. آنالیز
عناصر مواد هیومیکی در آزمایشگاه نشان داده که مواد هیومیکی از عناصری مانند کربن ) C (، اکسیژن ) O ،)
هیدروژن ) H (، نیتروژن ) N (، گوگرد ) S ( و همچنین رشته های پیچیده کربنی و کربن های حلقوی بوجود آمده
است. مواد هیومیکی به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند 1-هیومین ) Humin) 2 -هیومیک اسیدها
( Humic acids) 3 - و اسیدهای فولویک ) Fulvic acids )
هیومین ها ) Humins (: مواد هیومینی موادی هستند که در pH های بالا یا پایین غیرقابل جذب توسط گیاه
هستند بعبارت بهتر هیومین ها غیر قابل حل در آب هستند. هیومین ها از مولکولهای بسیار بزرگ با وزن مولکولی
بالا بوجود آمده اند. با همه پیشرفتهایی که در علم خاکشناسی، بسیاری از خواص فیزیکی و شیمیایی هیومین ها
هنوز ناشناخته مانده است. هیومین ها نسبت به تجزیه بسیار مقاوم هستند و بکندی تجزیه می شوند. وظایف اصلی
هیومن ها در خاک عبارتند از افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، بهبود ساختار خاک، افزایش پایداری
خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و آنیونی خاک و نهایتا افزایش حاصلخیزی خاک. مواد هیومینی در
حاصلخیزی خاک نقش اساسی دارند.
اسیدهای هیومیک ) Humic acids (: اسیدهای هیومیک تشکیل شده اند از مخلوطی از مولکولهای آلیفاتیکی
ضعیف)رشته های کربنی( و کربن های حلقوی )حلقه های اروماتیک کربنی(. هیومیک اسیدها در آبهای اسیدی
غیرقابل حل هستند و بالعکس در آبهای با pH بالا )شرایط باغات پسته کرمان( قابل حل هستند. اسیدهای هیومیک
در خاک موجب بهبود خواص خاک و افزایش جذب عناصر خاک می شوند. ثابت شده اسیدهای هیومیک
قابلیت اتصال به 06 عنصر معدنی شامل عناصر ماکرو و میکرو را دارا هستند. اتصال هیومیک اسید به عناصر معدنی
موجب می شود عناصر غیرقابل جذب یا فیکس شده و کم جذب در محیط اطراف ریشه به صورت قابل جذب در
بیایند. در حقیقت اسید هیومیک نقش کلات کننده برای سایر عناصر ضروری گیاهان دارد.
اسیدهای فولویک ) Fulvic acides )
اسیدهای فولویک ترکیبی از زنجیره های کربنی آلیفاتیک و آروماتیکی هستند که در آب بخوبی قابل حل هستند.
pH خاک تاثیری روی جذب اسیدهای فولویک ندارد. شکل ظاهری اسیدهای فولویک بسیار متغیر است و
همچنین اسیدهای فولویک نسبت به اسیدهای هیومیک دارای وزن مولکولی پایین تر و همچنین جثه کوچکتری
هستند. مقدار اتم اکسیژن موجود در اسیدهای فولویک 2 برابر میزان اتم اکسیژن در اسیدهای هیومیک است.
قدرت تبادل آنیونی و کاتیونی اسیدهای فولویک بیش از 2 برابر قدرت تبادل یونی در مولکولهای اسیدهای
هیومیک است. بر خلاف اسیدهای هیومیک، فولویک اسیدها بعلت ابعاد کوچکتر و وزن مولکولی پایین تر براحتی
از طریق ریشه، ساقه و برگها قابل جذب هستند. در مورد محلولپاشی روی درختان پسته بهتر است از کودهای
حاوی فولویک اسید با درصد نسبتا بالا استفاده کرد. نتایج کابرد غلظتهای کم روی درختان پسته رضایتبخش
نیست. محلوپاشی کودهای ماکرو میکرو بهمراه درصد قابل قبولی از اسیدهای فولویک باعث افزایش بسیار شگفت
انگیز راندمان جذب این عناصر خواهد شد. اسیدهای فولویک همانطور که قبلا اشاره شده مشابه عناصر کلاته عمل
می کنند و عناصر را از قسمتهای سطحی برگ یا ریشه بسرعت به داخل بافتها هدایت می کنند و در واقع اسیدهای
فولویک نوعی کلات کربن طبیعی است.
ورمی کمپوست:
ورمی کمپوست حاصل فعالیت بیولوژیک نوعی کرم خاکی با نام علمی Eisenia fotida می باشد.
این جانور با تغذیه از مواد آلی موجود در طبیعت آن را به کود آلی مغذی تبدیل نموده به گونه ای که در حال
حاضر این کود به عنوان یکی از غنی ترین کودهای آلی بیولوژیک شناخته شده در دنیا کاربرد دارد.
ورمی کمپوست در خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تاثیر بسزایی دارد. این کود اصلاح کننده
خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بوده و علاوه بر وزن مخصوص کم ، فاقد هرگونه بو ،
میکروارگانیسم های پاتوژن ، باکتری های غیر هوازی ، قارچ ها و علف های هرز می باشد. ورمی کمپوست
علاوه بر قابلیت جذب آب با حجم بالا ، شرایط مناسب جهت دانه بندی و قدرت نگه داری مواد غذایی مورد نیاز
گیاهان را فراهم می نماید. ورمی کمپوست حاوی عناصر غذایی بسیار غنی به ویژه ازت بوده که به تدریج آنها را
در اختیار گیاه قرار می دهد.) این نکته از نظر حاصل خیزی خاک بسیار پر اهمیت است( این کود در مقایسه با سایر
کودهای آلی دارای میزان عناصر اصلی غذایی بالاتری است. ورمی کمپوست علاوه بر عناصر ماکرو مانند ازت ،
فسفر و پتاسیم که در فعالیتهای حیاتی گیاه نقش اساسی دارند حاوی عناصر میکرو مانند آهن ،مس ، روی ، منگنز
نیز می باشد. علاوه بر این با داشتن موادی مانند ویتامین B12 و اکسین عوامل محرک رشد گیاه را فراهم می
آورند.
معمولا نسبت کربن به ازت ) C/N 11 بوده و طول دانه های خشک آن بین - ( ورمی کمپوست 26 mm 5-1 متغیر
است. هوموس آن نیز 26 % وزن خشک می باشد. کرم های زباله خوار با تغذیه زائدات آلی آنها را تجزیه و
دگرگون می نمایند. فرایند هضم این کرم ها به تغییر سریع تر مواد آلی منتهی شده و کمپوست تثبیت می شود. نتیجه
این عمل دستیابی به ورمی کمپوست با کیفیت بالا است که با بالاترین استانداردهای جهانی برابر می کند.
موارد استفاده ورمی کمپوست :
ورمی کمپوست قابل استفاده در کلیه محصولات زراعی ، باغی و گلخانه ای می باشد.
عناصر موجود در ورمی کمپوست :
ازت ، فسفر ، پتاسیم ، آهن ، روی ، مس و منگنز
این در حالی است که هر یک از انواع کودهای شیمیایی موجود تنها حاوی یک یا چند عنصر خاص می باشند.
از مزایای این کود می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- سبک و فاقد هرگونه بو
- عاری از علفهای هرز
- حاوی میکروارگانیسمهای هوازی مفید مانند ازتوباکتریها
- بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی
- دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن ، روی ، مس و منگنز
- دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامینها به ویژه ویتامین ب 12
- قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی
- فرآوری آسان و سریع تر از بیوکمپوست
- عاری از باکتریهای غیر هوازی ، قارچها و میکروارگانیسم های پاتوژن
- اصلاح کننده خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک
- وجود عناصر ازت، فسفر ، پتاسیم ، کلسیم ، آهن ، روی ، مس و منگنر
- استفاده از ورمی کمپوست در تهیه چای کمپوست
اسید های آمینه :
اکنون مشخص شده است که گیاهان قادرند از اسیدهای آمینه به عنوان منبع نیتروژن استفاده کنند . در مناطق
سرد و یا فقیر از نیتروژن اسیدهای آمینه به عنوان منبع مهمی از نیتروژن مطرح هستند . این ترکیبات در وضعیت
آزاد همچون ذرات باردار عمل میکنند و وقتی در شرایط مناسب وارد گیاه شوند وارد سلول شده و به واسطه
خلوص بالا ، گیاه مواد را درون خود پذیرفته و انها را در فرایندهای متابولیکی شرکت میدهد . این روند به
گیاه امکان میدهد تا مقداری از انرژی خود را ذخیره کرده و در نتیجه در برابر تنش های ناشی از شرایط
محیطی استقامت و پایداری متابولیک از خود بروز دهد . به علاوه این شرایط باعث رشد و ارتقای عمل
بیوسنتز اسیدهای آمینه در گیاه شده و باعث افزایش کمی و کیفی محصولات گیاهی می شود . گزارش کرده
اند که نقش اسیدهای آمینه در تامین نیتروژن گیاه در مزارعی که فعالیتهای میکروبی آن کم است ، قابل توجه
است . این ترکیبات همچنین روی فعالیت آنزیمهای موثر درجذب نیتروژن در گیاه تاثیر گذاشته و منجر به
کاهش تجمع نیترات در گیاه می شوند . از طرفی با عناصر میکرو ازقبیل (Chelate) اسیدهای آمینه به عنوان
عوامل کمپلکس دهنده چند دندانه قادر به تشکیل کلات آهن،روی،مس،منگنز می باشند که به دلیل طبیعی
بودن این ترکیبات به راحتی قابل جذب توسط گیاه بوده و برخلاف کلاتهای سنتزی ( مصنوعی ) موجود در
بازارهیچ گونه سمیتی برای گیاهان وخاک ندارد . کود بیولوژیکی بیوزر
یک ترکیب قدرتمند از نظر میکروارگانیسم های متنوع و مفید تشکیل شده است. میکروارگانیسم های مورد
استفاده شامل باکتریهای تثبیت کننده همزیست و غیرهمزیست ازت از جنس ریزوبیوم، ازتوباکترو آزوسپریلیوم،
باکتری های حاوی آنزیم OPH که قادر به تجزیه و تبدیل باقیمانده سموم فسفره به فسفر قابل جذب می باشند.
همچنین در ترکیب این کود از باکتریهای مفید که قابلیت حل کنندگی فسفر از ترکیبات آلی و معدنی را دارند قرار
داده شده است. علاوه بر این از طریق فناوری نانو ترکیبات متنوع از عناصر میکروالمانت ها برای تقویت محیط
رشدمیکروارگانیسم ها و همچنین شرایط مناسب برای رشد گیاه فراهم می کند. همچنین باکتریهای مورد استفاده در
ترکیب این کود، از توانایی تولید هورمون های رشد برخوردار هستند. نانوکود بیوزر از توانایی ویژه ای برای
افزایش تولید و کاهش مصرف کودهای ازته و فسفاته فراهم می کند. در واقع هر یک کیلوگرم این کود معادل
266 کیلوگرم کود ازته و 116 کیلوگرم کود فسفاته می باشد. علاوه بر میکروارگانیسم های فوق با کمک فناوری
نانو، نانو ذرات آهن و روی جهت تقویت فعالیت باکتریها و همچنین انتقال این مواد به کمک باکتریها به داخل گیاه
و در نهایت تقویت گیاه نیز استفاده شده است.
مهمترین مزایای این کود :
- کاهش مصرف کود ازته به میزان 06 درصد
- کاهش مصرف کودهای فسفره به میزان 16 درصد
- تقویت گیاه از طریق تامین عناصر میکرو ضروری
- کاهش آلودگی ناشی از باقیمانده سموم فسفره
- افزایش حاصلخیزی خاک
- افزایش تولید به میزان 16 تا 06 درصد

 

 

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

:::: Select language = انتخاب زبان ::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

clear-bug-div
معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.
واحد پول
نظر سنجي